fbpx

Notar obrađuje važne pravne poslove, npr. sastavlja ugovor o kupoprodaji nekretnina ili testament, prima na čuvanje isprave, novac, hartije od vrijednosti i druge predmete.

Provjerava identitet učesnika u pravnom poslu, utvrđuje činjenično stanje, savjetuje sve učesnike o pravnim posljedicama, te vodi računa da sačini usaglašeni ugovor prema volji stranaka.

Pojedini pravni poslovi su valjani samo ako su sklopljeni u formi notarski obrađene isprave. Ovo vrijedi za sve pravne poslove čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama.

Ko drugome nešto obeća, njemu nešto želi da daruje, obavezan je svojim obećanjem samo ako je ono dato u formi notarski obrađene izjave. Za neke poslove nije neophodan notar, ali on se može slobodno na zahtjev ugovornih strana uključiti. To se posebno predlaže kod nasljednog i porodičnog prava.

Ukoliko želite da se i vaše ime pojavi na ovoj listi, molimo da nas kontaktirate putem kontakt stranice.